GastOuderBureau SamSam streeft ernaar dat alle gastouders die verbonden zijn aan SamSam, jaarlijks bijscholing krijgen aangeboden. Het doel van de bijscholing is om gastouders de gelegenheid te geven hun kennis te verdiepen en daarmee hun professionaliteit te vergroten. Dit ter ondersteuning van de dagelijkse praktijk en het waarborgen van de kwaliteit van de opvang. Groeien van startbekwaam naar vakbekwaam!

Het scholingsaanbod heeft betrekking op het gebied van:

  • Pedagogisch handelen (specifieke onderwerpen over bijvoorbeeld samen opvoeden, zelfvertrouwen bij kinderen, ADHD, omgaan met lastig gedrag, etc)
  • Veiligheid en hygiëne (brandpreventie, veiligheid in en om huis)
  • Omgaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (welbevinden, observeren, zorgsignalen)

Deze onderwerpen komen aanbod tijdens:

  • Herhalingsavond Kinder-EHBO
  • Themabijeenkomsten (ook toegankelijk voor de vraagouders)
  • Lezingen / Workshops (in samenwerking met instanties zoals Bureau Jeugdzorg, GGD etc)
  • Intervisiebijeenkomsten
  • Online scholing via KinderWijs TV